info@packagingenvironmental.nl | 10% KORTING VOOR NIEUWE KLANTEN. VOER CODE PE10N IN BIJ HET AFREKENEN
SNELLE & GRATIS VERZENDING BIJ ALLE HOLLAND BESTELLINGEN
10% KORTING VOOR NIEUWE KLANTEN. VOER CODE PE10N IN BIJ HET AFREKENEN

algemene voorwaarden

1. BASIS VAN VERKOOP
(a) Packaging Environmental Limited ("het bedrijf") zal verkopen en de persoon die de offerte van het bedrijf accepteert of een door het bedrijf geaccepteerde bestelling plaatst ("de klant") zal goederen kopen die door het bedrijf zijn geleverd, in beide gevallen onderworpen aan deze voorwaarden die van toepassing zijn op het contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden, bepalingen en garanties (inclusief die welke zijn geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht en die in de bestelling van de klant kunnen voorkomen), tenzij een van deze specifiek schriftelijk is overeengekomen door een bestuurder van de vennootschap.

(b) Geen enkele wijziging van deze voorwaarden is bindend tenzij schriftelijk overeengekomen door een directeur van de Vennootschap.

(c) De werknemers of agenten van het bedrijf zijn niet bevoegd om verklaringen af te leggen met betrekking tot de beschrijving, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van goederen die door het bedrijf worden geleverd. Als een verklaring wordt afgelegd of een mening wordt geuit die de beslissing van de klant om een bestelling te plaatsen wezenlijk beïnvloedt, moet de klant ervoor zorgen dat dergelijke details schriftelijk worden bevestigd door een directeur van het bedrijf om deel uit te maken van het contract; anderszins kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

(d) Elke typografische, administratieve of andere fout of weglating in verkoopliteratuur, prijsopgavelijst, factuur voor aanvaarding van de bestelling of ander document of andere informatie die door het bedrijf is uitgegeven, kan worden gecorrigeerd zonder aansprakelijkheid van de kant van het bedrijf.

(e) Hoewel het bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt bij het opstellen van zijn catalogi en andere literatuur, zijn deze documenten alleen bedoeld als algemene richtlijn voor de klant en de daarin opgenomen gegevens vormen geen vertegenwoordiging van het bedrijf en het bedrijf is er niet aan gebonden.

2. LEVERING
(a) Aan de Klant te leveren goederen worden geleverd in een of meer zendingen, zoals tussen partijen kan worden overeengekomen. Indien goederen door meer dan één zending moeten worden geleverd, wordt elke zending geacht een afzonderlijk contract te vormen.

(b) Elke zending moet worden geïnspecteerd in aanwezigheid van de bezorger van het Bedrijf.

(c) Het risico van de geleverde goederen gaat over op de Klant wanneer de goederen worden afgeleverd bij of opgehaald door de Klant of zijn agenten.

(d) Niettegenstaande clausule 2

(a) hierboven, waar het Bedrijf speciaal drukwerk levert en een laatste leveringsdatum in zijn offerte heeft vermeld, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om al deze voorraad die in de offerte wordt vermeld op de laatste leveringsdatum te leveren. Als er geen uiterste leveringsdatum is vermeld, heeft het bedrijf het recht om het speciale drukwerk waarop de offerte betrekking heeft binnen een redelijke termijn te leveren.

(e) Alle vermelde data voor de levering van goederen zijn slechts bij benadering en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de goederen, hoe dan ook veroorzaakt. Het tijdstip van levering is niet bepalend, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door een directeur van de Vennootschap. De goederen kunnen door het bedrijf worden geleverd vóór de opgegeven leveringsdatum na een redelijke kennisgeving aan de klant.

3. RETOUREN
(a) Goederen kunnen tot maximaal 7 werkdagen na levering worden geretourneerd.

(b) Goederen kunnen alleen worden geretourneerd als de te retourneren koffer(s) zich in dezelfde staat bevinden als waarin deze is geleverd en ongeopend.

(c) Geretourneerde goederen zijn onderworpen aan een incassokosten van £ 30,00 + btw.

(d) De incassokosten van £ 30,00 + btw worden in rekening gebracht als er wordt geprobeerd de goederen op te halen en de goederen niet gereed zijn of niet kunnen worden opgehaald.

(e) Als goederen beschadigd worden geleverd, worden ze opgehaald, vervangen of volledig terugbetaald.

4. PRIJZEN
(a) Onder voorbehoud van lid 4

(b) hieronder is de prijs van de goederen de opgegeven prijs van het bedrijf of, wanneer geen prijs is opgegeven (of een opgegeven prijs niet langer geldig is), de prijs die wordt vermeld in de relevante prijslijst van het bedrijf die actueel is op de datum van de factuur

(b) De prijs van de goederen kan op elk moment vóór levering door het Bedrijf worden gewijzigd om redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, wijzigingen die voortvloeien uit een verhoging van de kosten van het Bedrijf die te wijten zijn aan een factor buiten zijn controle zoals, zonder beperking, wisselkoersschommelingen, wijziging van invoerrechten, verhoging van de arbeidskosten, materiaalkosten of andere fabricagekosten of andere overheadkosten, elke wijziging in levering, data, hoeveelheden of specificaties voor goederen die door de Klant of het verzuim van de Klant om het Bedrijf adequate informatie of instructies te geven.

(c) De prijs is exclusief eventuele toepasselijke Belasting Toegevoegde Waarde, die de Klant bovendien aan het Bedrijf moet betalen.

(d) Leveringen die van tijd tot tijd de minimale bestellingsvereiste van het Bedrijf overschrijden, worden gratis gedaan naar adressen op het vasteland van het VK. Voor alle andere leveringen worden de vrachtkosten in rekening gebracht bovenop de prijs die volgens deze voorwaarden in rekening wordt gebracht.

5. BETALING
(a) De Klant zal de prijs van de goederen betalen binnen de betalingstermijnen zoals gespecificeerd op de factuur van het Bedrijf, ondanks het feit dat de levering mogelijk niet heeft plaatsgevonden en de eigendom van de goederen niet op de Klant is overgegaan. De betalingstermijn van de prijs is de essentie van het contract.

(b) Indien betaling van de prijs of een deel daarvan niet op de vervaldatum is gedaan, is het Bedrijf gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving:

(i) rente in rekening te brengen zowel voor als na een uitspraak over het uitstaande bedrag tegen een tarief van 2% per jaar boven het dagelijks oplopende basistarief van Abbey National plc.

(ii) een betaling die door de Klant is gedaan toekennen aan goederen en/of diensten die zijn geleverd onder een contract tussen de Klant en het Bedrijf zoals het Bedrijf geschikt acht (niettegenstaande enige beweerde toe-eigening door de Klant); en

(iii) de levering van goederen die door de Klant zijn besteld en die niet zijn geleverd, te annuleren of op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant op te lopen.

(c) De Klant heeft geen recht op verrekening met betrekking tot vorderingen die hij tegen het Bedrijf kan indienen.

(d) Bij geweigerde cheques worden administratiekosten in rekening gebracht.

6. RESERVERING VAN TITEL
(a) Niettegenstaande levering en het overgaan van risico, blijft het eigendom van alle goederen die door het bedrijf aan de klant zijn geleverd bij het bedrijf totdat de onvoorwaardelijke volledige betaling is ontvangen en vereffend via de bankrekening van het bedrijf, niet alleen voor de goederen, maar ook voor goederen en/of diensten die zijn opgenomen in andere contracten tussen het Bedrijf en de Klant die zijn geleverd en/of uitgevoerd maar onbetaald blijven.

(b) Totdat de verschuldigde betaling van de Klant onder alle contracten tussen de Klant en het Bedrijf volledig is ontvangen:

(i) de Klant houdt de goederen in vertrouwen voor het Bedrijf;

(ii) de Klant zal de goederen te allen tijde volledig verzekerd houden tegen normale gevaren en schade;

(iii) de Klant subrogeert aan het Bedrijf alle rechten die hij kan of zal hebben met betrekking tot verzekeringsgelden die op de goederen kunnen worden verhaald;

(iv) de Klant houdt de goederen als bewaarnemer in een fiduciaire hoedanigheid voor het Bedrijf en het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de goederen op eigen kosten in goede staat te houden;

(v) de goederen worden gescheiden gehouden van alle andere activa en worden geïdentificeerd als eigendom van het bedrijf; en

(vi) De Klant staat elke functionaris, werknemer, vertegenwoordiger of agent van het Bedrijf toe om met of zonder voertuigen het terrein van de Klant of een andere plaats waar de goederen zich bevinden te betreden en de goederen terug in bezit te nemen.

7. BEINDIGING
(a) In het geval van:

(i) inschrijving door de Klant in een akte van akkoord;

(ii) het verzuim door de Klant om te voldoen aan enige wettelijke eis die aan hem is gericht krachtens de Insolvency Act 1986;

(iii) het maken van een vrijwillige regeling tussen de Klant en zijn schuldeisers onder de Insolvency Act 1986;

(iv) het verkrijgen van een vonnis tegen de Klant, of het opleggen van executoriale titel in een pand dat eigendom is van of wordt gebruikt door de Klant;

(v) de benoeming van een curator of een administratieve curator (hetzij door de rechtbank of buiten rechte) met betrekking tot het geheel of een deel van de eigendommen van de Klant;

(vi) de indiening van een verzoekschrift tot ontbinding van de Klant of tot het uitvaardigen van een Administratieve Beschikking; of

(vii) de opdracht door de klant van enige schending van deze voorwaarden of enige andere voorwaarde van het contract voor de levering van goederen of diensten, kan het bedrijf het contract onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de klant.

b) Een dergelijke beëindiging (op welke manier dan ook) heeft geen invloed op de opgebouwde rechten of verplichtingen van het Bedrijf en in het bijzonder het recht van het Bedrijf om te worden betaald voor geleverde goederen of diensten die zijn uitgevoerd voorafgaand aan een dergelijke beëindiging en op schadevergoeding in het algemeen.

8. CLAIMS
(a) Onverminderd clausule 9, heeft de Klant geen aanspraak op tekorten of gebreken die zichtbaar zijn bij visuele inspectie van de goederen, tenzij:

(i) de Klant heeft de goederen geïnspecteerd in aanwezigheid van de bezorger van het Bedrijf; en

(ii) het Bedrijf binnen drie dagen na de leveringsdatum een schriftelijke claim van de Klant ontvangt.

(b) De Klant heeft geen aanspraak op gebreken die niet zichtbaar zijn bij visuele inspectie op het moment van levering, tenzij het Bedrijf een schriftelijke claim heeft ontvangen binnen drie dagen nadat het gebrek in de geleverde goederen voor het eerst duidelijk is geworden aan de Klant en in in ieder geval niet later dan één maand na de datum van levering van de goederen aan de Klant.

(c) Onder voorbehoud van subclausules

8 (a) en (b) hierboven, als goederen die aan de klant zijn geleverd bij inspectie blijken defect te zijn in materiaal of fabricage, verbindt het bedrijf zich ertoe deze naar eigen keuze te vervangen of de prijs van de goederen aan de klant terug te betalen en in in geen geval zal de aansprakelijkheid de kosten van vervanging of de prijs die door de Klant voor de goederen is betaald, overschrijden.

(d) Overwegende dat:

(i) de potentiële omvang van de schade die zou kunnen worden veroorzaakt of zou worden veroorzaakt aan de Klant, niet in verhouding staat tot het bedrag dat redelijkerwijs door het Bedrijf in rekening kan worden gebracht (en in rekening wordt gebracht) aan de Klant;

(ii) het bedrijf streeft ernaar de kosten van advies of aanbevelingen aan de klant laag te houden en dit moet noodzakelijkerwijs inhouden dat de aansprakelijkheid van het bedrijf voor verlies of schade aan de klant wordt beperkt. Om de hierboven uiteengezette redenen, elk advies of aanbeveling gegeven door het Bedrijf of zijn werknemers of agenten aan de Klant of zijn werknemers of agenten met betrekking tot de opslag, toepassing of het gebruik van de goederen (inclusief aanbevelingen en training over goede voedselhygiënepraktijken), ongeacht of schriftelijk of anderszins is bevestigd, wordt volledig op eigen risico van de Klant gevolgd of opgevolgd en overeenkomstig artikel 8 (e) is het Bedrijf niet aansprakelijk voor dergelijk advies of aanbevelingen.

(e) Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid van het Bedrijf beperken of uitsluiten.

(f) Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige gevolg- of indirecte schade die de Klant lijdt, ongeacht of dit voortvloeit uit een contractbreuk of onrechtmatige daad of op enige andere manier, inclusief verlies als gevolg van nalatigheid van het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, verlies van contracten of schade aan eigendommen.

(g) Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van een persoon die als consument met het Bedrijf handelt.

(h) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een Contract te annuleren of te wijzigen indien het om welke reden dan ook niet in staat is om de gehele of een deel van de bestelling uit te voeren.

9. AANTAL VARIATIES
Een tekort of overschot van niet meer dan 10% in de hoeveelheid van de bestelling wordt beschouwd als een correcte uitvoering van een dergelijke bestelling en zal worden toegestaan of in rekening worden gebracht en pro-rata worden betaald.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM
(a) Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op tekeningen of ander werk dat vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming, geproduceerd door het Bedrijf voor de Klant, berusten bij en blijven berusten bij het Bedrijf totdat de betaling daarom volledig door het Bedrijf is ontvangen. De prijs van dergelijke tekeningen of ander werk is de door het bedrijf opgegeven prijs die door het bedrijf kan worden gewijzigd zonder kennisgeving aan de klant als deze niet binnen 28 dagen na de datum van de offerte wordt geaccepteerd. Het bedrijf heeft het recht om een dergelijke vermelde prijs te verhogen, niettegenstaande aanvaarding, door de klant op elk moment op de hoogte te stellen in het geval van een stijging van de overheadkosten van het bedrijf voorafgaand aan de productie. Op de betaling van de prijs van de tekeningen of andere werkzaamheden is het hiervoor in lid 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

(b) Totdat de verschuldigde betaling van de klant met betrekking tot tekeningen of ander werk dat aldus is geproduceerd, volledig door het bedrijf is ontvangen: -

(i) de klant zal niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een directeur van het bedrijf de tekeningen of ander werk of enige uittreksel daarvan of kopieën daarvan openbaar maken of gebruiken of anderen laten openbaar maken of gebruiken;

(ii) de tekeningen en ander werk dat door de Klant is ontvangen, samen met eventuele kopieën daarvan en daarvan afgeleide materialen, op verzoek onmiddellijk aan het Bedrijf worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de Klant zal toestaan of ervoor zal zorgen dat een functionaris, werknemer, vertegenwoordiger of agent van het Bedrijf om met of zonder voertuigen het terrein van de klant of enige andere plaats waar de tekeningen of ander werk zich bevinden te betreden en dit samen met eventuele kopieën daarvan terug in bezit te nemen.

(c) daarnaast, alle andere rechtsmiddelen waar het bedrijf wettelijk recht op heeft, heeft het bedrijf recht op specifieke prestaties en elke andere vorm van billijke vergoeding om de bepalingen van deze clausule 10 af te dwingen en de klant erkent door opdracht te geven tekeningen of ander werk dat schade geen afdoende genoegdoening zal zijn voor enige schending door de Klant van de clausule.

11. VRIJWARING
De klant zal het bedrijf op verzoek schadeloosstellen voor alle verlies, schade, letsel, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot gemaakte professionele vergoedingen) die het bedrijf heeft geleden voor zover deze zijn veroorzaakt of verband houden met: -

(a) ontwerpspecificaties door de Klant aan het Bedrijf worden verstrekt met betrekking tot goederen of tekeningen of ander werk dat door het Bedrijf moet worden geproduceerd;

(b) de onjuiste verwerking, montage, gebruik, verwerking, opslag of behandeling door de Klant van door het Bedrijf geleverde goederen.

12. SPECIFICATIES:
Specificaties afmetingen en andere productdetails zijn te goeder trouw vermeld en het Bedrijf zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de aan de Klant geleverde goederen voldoen aan dergelijke specificaties, afmetingen of andere productdetails. Het is echter mogelijk dat het Bedrijf kleine afwijkingen van specificaties, afmetingen en andere productdetails niet kan controleren en daarom behoudt het zich het recht voor om in dergelijke gevallen goederen te leveren met een substantieel vergelijkbare specificatie of afmeting.

13. ONAFHANKELIJKHEID
In het geval dat een voorwaarde of een deel daarvan in strijd is met of niet-afdwingbaar is onder enige regel van wet of wetgeving, heeft deze geen effect, maar alle andere voorwaarden blijven volledig van kracht en kunnen worden gescheiden van een dergelijke inbreukmakende voorwaarde of een deel ervan.

14. OVERMACHT
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de goederen of ander falen om het contract uit te voeren als gevolg van omstandigheden buiten de controle van het Bedrijf (inclusief het onvermogen om arbeidskrachten, materialen of voorraden te verzekeren).

Bovenkant